efEĞİTİM

 Tıbbi Genetik Anabilim  Dalı,  tıp  eğitiminin  her  basamağında  görev  almaktadır. Tıp  alanındaki  eğitim  görevimiz ;

    Tıp  fakültesi  öğrencilerine verilen eğitim,

    Tıbbi genetik  uzmanlık  öğrencilerine verilen eğitim,

    Mezuniyet  ve  uzmanlık  sonrası  ileri  eğitim,

    olmak  üzere  3  ana bölümde toplanır.

UZMANLIK EĞİTİMİ

Bu  program ‘Hacettepe  Üniversitesi Tıp  Fakültesi   Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına Geçici  olarak  Atanan  Uzmanlık  Öğrencileri   Eğitim  ve  Sınav Yönetmeliği ’ne  ( Res.Gaz. 18.7.1994 sayı 219994  sayfa 41)  uygun  olarak  yürütülür.
Programın  amacı ;
Tıbbi  genetik konusunda ülke  gerçeklerini bilen, ulusal ve  uluslararası çalışmaları izleyen ve ulusal ve uluslararası literatüre katkıda  bulunan, araştırmacı  ve  uygulayıcı  özellikleri  kazandıran eğitim  ve  öğrenim  almış uzman  yetiştirmektir.
Eğitim  Komisyonu
Anabilim Dalı “Eğitim  Komisyonu”, Anabilim Dalı  akademik  kurulunu   oluşturan  öğretim  üyelerinden  oluşur. Programda  yapılacak  her türlü eğitim ve öğretim  değişikliği  kurul  onayı  ile  sağlanır.
Anabilim Dalı  uzmanlık  programına kabul  koşulları  ; 
Eğitime “ Tıpta Uzmanlı Sınavı” nı (TUS) kazanan  tıp doktorları kabul  edilir.  TUS  sınavına  açılacak  kadro  sayısına  akademik  kurulda  karar  verilir.  

UZMANLIK   ÇALIŞMA    DÜZENİ ;
Uzmanlık  eğitim  süresi   48  aydır.
Eğitim süresince  “Tıpta  Uzmanlık  Tüzüğü”  gereği  sınavları  başarı  ile  bitirmek zorunludur.
Anabilim Dalı içindeki  eğitim ve  çalışma  programı  ve  uzmanlık  öğrenci ders  programı her  eğitim  yılı  başında eğitim  komisyonu  tarafından kararlaştırılır.
Aktif olarak  24  ay  çalışmış uzmanlık  öğrencisine  akademik  kurul  kararı  ile  bir  tez   yöneticisi  saptanır.
Uzmanlık öğrencisinin  önerisi  ve  tez  yöneticisi  öğretim üyesinin  onayı  ile belirlenen tez  konusu akademik  kurulda görüşülerek  karara  bağlanır.
Uzmanlık  öğrencisi, tezi  ile  ilgili  bilgileri her 6  ayda bir tez  yöneticisi  aracılığı  ile  akademik  kurula  bildirmekle  zorunludur.
Uzmanlık  tezi  uzmanlık  süresi  bitiminden 4 ay  önce jüri  üyelerine  verilir. 2 hafta  içinde jüri  üyeleri  tezi  inceler  ve   adayın  tez  savunması  için  gün  saptar.
Tez  çalışmalarının  zamanında  tamamlanmaması  durumlarında  uzmanlık  öğrencisi ve  tez  yöneticisi akademik  kurula  yazılı  olarak   bilgi verir.

 UZMANLIK  ÖĞRENCİSİ  ÇALIŞMA  PLANI

  * Anabilim  Dalı içinde  çalışma  alanları:
Klinik genetik: 14 ay
Sitogenetik ve moleküler sitogenetik laboratuvarı: 10 ay
Moleküler genetik laboratuvarı: 8 ay
   * Anabilim Dalı  dışı  rotasyonlar :                                                   
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içinde “ Genetik, Nöroloji, Endokrin ve Metabolizma Bilim Dallarında”  toplam: 6 ay
Nöroloji Anabilim Dalı: 1 ay
Dahiliye Anabilim Dalı Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı:  2 ay
Kadın Has.ve Doğum Anabilim Dalı-Perinatoloji: 1 ay         
Uzmanlık  öğrencisi  3. ya da 4. yılında 2  aylık  çalışma  programını akademik kurul kararı ile anabilim dalı içinde ya da dışında, var olan veya yeni  kurulan ilgili bir ya da iki bilim  alanında uygular.

ÇALIŞMA  PLANI  AŞAMALARI
Uzmanlık  öğrencisi :
  her  yıl bilimsel  aktivasyon  olarak ;
4  seminer hazırlamak ve sunmak
6 olgu  sunumu
10  dergi  saatı  
4 yıllık  eğitim  süresi  içinde de;
En az  2  araştırma ekibinde  yer  almak
En  az  2  adet  hakemli  dergideyayınlanacak çalışmaya ve bu çalışmanın  yayına  hazırlanmasına  katılmak
En az  2  adet  ulusal/uluslararası kongre ve toplantılarda bildiri sunmak veya poster hazırlamak,
sorumluluğundadır.